AANLEIDING VOOR oprichting

De moslimgemeenschap in Nederland[1] heeft te kampen met vele problemen van allerlei aard. In de visies van reguliere behandelaars krijgen religie en zingeving vaak weinig tot geen aandacht.[2] Aan de andere kant is uit diverse onderzoeken gebleken dat de reguliere geestelijke gezondheidszorg veelal tekortschiet in de behandeling van moslimpatiënten. De interventies van behandelaars sluiten niet of nauwelijks aan bij het denken en voelen van deze patiënten, noch bij de wijze waarop zij hun leven vorm willen geven.[3] Het gevolg is dat adviezen niet worden opgevolgd, er vroegtijdige uitval is en de behandeling nauwelijks effectief blijkt.[4]

De problematiek binnen de moslimgemeenschap en de belemmeringen binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat er een noodzaak is ontstaan voor een hulpverleningsorganisatie die in de traditie staat van het islamitische geloof, en daarmee de oprichting van Dyaa door initiatiefneemsters Fatima El Hannouche en Seham Moubarak.

[1] Nederland telt momenteel ongeveer 1.000.000 moslim inwoners en kent daarmee het een na hoogste percentage moslims in West-Europa.
[2] Hoffer, 2012.
[3] Struijs & Wennink, 2000.
[4] Oliemeulen & Thung, 2007.

METHODIEK

In Nederland zijn meerdere initiatieven gelanceerd onder de noemer van ‘islamitische hulpverlening, coaching’ of ‘islamitische praktijk’.  

Wat onze organisatie islamitisch maakt en waarin wij ons onderscheiden van andere instellingen is dat wij ons tevens inhoudelijk laten leiden door islamitisch wetenschappen en –methodieken onttrokken uit de Qur’aan en Sunnah. 

Gezien onze gehele werkmethode is geput uit dé hoofdbronnen voor effectieve, preventieve en oplossingsgerichte behandeling, valt er niet te twijfelen aan de effectiviteit. Dit is logisch want deze openbaringen zijn afkomstig van de Schepper van de mens en Wie kent Zijn schepselen beter dan Degene die ze zelf geschapen heeft?

Waar velen niet van op de hoogte zijn is dat de islam gedetailleerde kennis bevat over psychologie, pedagogiek, sociologie, geneeskunde, communicatie e.d. De islam behandelt deze onderwerpen echter tot in detail, en er zijn tal van gespecialiseerde islamitische wetenschappers die vele boeken hebben geschreven over deze onmisbare wetenschappen. Alle behandelaars van Dyaa zijn hierin onderwezen, getraind, en begeleid door verschillende mensen met kennis en islamitische ervaringsdeskundigen. Op deze wijze begeleiden en behandelen wij onze cliënten in hun specifieke zorgbehoeften.

fundamenten

ALLAAH ALS BRON VAN INSPIRATIE
De gehele werkmethode van Dyaa is geput uit de openbaring van Allaah ta3aala, namelijk; de Qur’aan en de Sunnah. Vanuit de liefde die Hij voor ons heeft en het feit dat Hij het beste met ons voorheeft heeft Hij ons gedurende de schepping vele profeten en boodschappers gezonden; de uitleggers en praktiseerders van Zijn woord. Daarom vormen de Qur’aan en Sunnah onze hoofdbronnen voor verbetering, ontwikkeling en opvoeding; onze hoofdbron als het gaat om effectieve, preventieve en oplossingsgerichte hulpverlening. Dit is logisch want deze openbaring is afkomstig van de Schepper van de mens; Allaah ta3aala. Wie kent Zijn schepselen beter dan Hij die ze zelf geschapen heeft?

PROFEET ALS VOORBEELD
De Profeet vrede zij met hem is als barmhartigheid gestuurd naar een volk dat zich in een verschrikkelijke toestand bevond. Niet alleen deden zij aan afgoderij, maar ook waren onrecht en corruptie aan de orde van de dag. Zijn missie was om de mensen van het slechte naar het goede te (bege)leiden. Is het dan niet dat de Profeet vrede zij met hem kennis moest hebben over psychologie? Communicatie en motivatie technieken (hoe de kennis over te dragen, de mensen aan te spreken en te empoweren om met zichzelf aan de slag te gaan) en opvoedkunde (hoe deze mensen te heropvoeden naar gelang het goede)? Is er een betere opvoeder dan de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam? Hij is dan ook ons ultieme voorbeeld: en daarom is elke stap die wij binnen onze organisatie zetten gebaseerd op kennis die afkomstig is van Allaah ta3aala, uitgelegd door de Profeet vrede zij met hem, en bevestigd door praktijkervaring.

GELOOF (POSITIEVE OVERTUIGINGEN) & GOEDE DADEN HET PAD NAAR BLIJVEND SUCCES
Iedereen wil een onbezorgd, rustig en gelukkig leven leiden, maar hoe realiseren wij dit? Allaah ta3aalaa geeft hier zelf in grote lijnen een antwoord op in de Qur’aan en zegt in een interpretatie van de betekenis:

“Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven (in het wereldse) en Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te verrichten.” [Soerat an-Nahl, aayah 97]

VOOR ONTWIKKELING IS VERANDERING VEREIST
Willen wij op een betere wijze om te gaan met onze problemen of dat onze problematiek of deze helemaal verhelpen? Dan is het noodzakelijk om het nodige aan onszelf te sleutelen ter verbetering en ontwikkeling van onszelf.

“Voorwaar, Allaah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij wat bij henzelf is veranderen.” [Soerat ar-Ra3d, aayah 11]

PROBLEEMAANPAK BIJ DE WORTEL
De Islaam staat voor probleemaanpak bij de wortel volgens de juiste prioriteit. Wij willen onze zusters namelijk een duurzame oplossing bieden, en niet een tijdelijke pleister op de diepe wond. Veel organisaties richten zich alleen op de hulpvraag van de patiënt, wij reconstrueren echter de gehele context zodat we tot een alomvattend behandelplan kunnen komen waarmee de weg ingeslagen kan worden richting een stabiel leven. De omgeving speelt een belangrijke rol bij zowel het ontstaan als het oplossen van problemen en deze omgeving proberen wij zo goed mogelijk te benutten.

PRAKTISCH OPVOEDKUNDIGE BENADERING
Waar we te maken hebben met problemen, hebben we te maken met gedrag dat ermee te maken heeft (ertoe geleid heeft, of het probleem versterkt). Onze hulpverlening is gericht op het verbeteren en ontwikkelen van onze persoonlijkheden (ons denken, voelen en handelen), het leren omgaan met de problematiek waarmee we te kampen hebben op een wijze waarbij we rust kunnen ervaren in ons dagelijkse leven. Het bieden van duurzame oplossingen, en niet tijdelijke pleisters op een diepe wond in de vorm van symptoombestrijding. Niet elke hulpvraag dient diepgaand behandeld te worden, want soms leidt onwetendheid of onervarenheid op een bepaald gebied tot het uitblijven van een oplossing. Voor het oplossen van complexere problemen moeten mensen vaak eerst nieuwe ervaringen opdoen en daarvoor is een praktische aanpak nodig wat onze specialiteit is

VOORBEELDIGE INVLOEDEN
Wanneer we het hebben over begeleiding en behandeling, hebben we het altijd over een ontmoeting tussen personen die elkaar beïnvloeden. Naar het voorbeeld van de Profeet vrede zij met hem en om deze reden vinden wij het essentieel dat onze behandelaars zelf het best mogelijke voorbeeld voor de patiënten zijn. Tijdens het opleidingstraject dat de behandelaars hebben doorlopen lag de focus op het verbeteren van henzelf in de eerste plaats; dit is namelijk ook een van de sleutels voor succesvolle hulpverlening.

VERTROUWELIJKHEID & OPENHEID
Bij Dyaa hoef je niet te vrezen dat jouw verhaal bij andere instellingen of personen terechtkomt. Hetgeen je met ons deelt beschouwen wij als een amaanah, een zaak die je aan ons toevertrouwt in vertrouwen en zoals een integere hulpverlening betaamt zullen wij dit vertrouwen nooit en te nimmer beschamen. Doordat onze patiënten dit ook zo ervaren is er meer plaats gemaakt voor:

 • wederzijds begrip (hulpverlening in een vertrouwelijke sfeer);
 • openheid (door het wegnemen van gevoelens van wantrouwen);
 • samenwerking (onder het mom van zusterschap).

doelgroepen

Onze hulpverlening is continu in beweging waarbij wij ons inzetten naar gelang de noden en behoeften van onze doelgroep. In ons dienstenaanbod beperken wij ons momenteel tot de volgende doelgroepen.

MEISJES VAN 12 TOT EN MET 15 JAAR

MEIDEN VAN 16 TOT EN MET 18 JAAR

VROUWEN VANAF 18 JAAR

doelstellingen

In al hetgeen wij binnen onze hulpverlening ondernemen, streven wij ernaar te investeren in en ons dienstbaar te stellen voor onze doelgroep en daarmee de gehele samenleving. Dit wensen wij te bereiken door:

 • het bieden van brede hulpverlening ten aanzien van uiteenlopende problematiek;
 • het bieden van kortdurende en langdurende psychologische hulp in de vorm van begeleiding en behandeling;
 • het verzorgen van hoogwaardige educatieve en opvoedkundige trainingen, workshops, lezingen, evenementen en andere vormen van kennisoverdracht;
 • het bieden van opvoedingsondersteuning en het versterken van de gezinscohesie;
 • het bevorderen van persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling;
 • het realiseren van een besloten woongroep;
 • het geven van voorlichting en advies over actuele en maatschappelijk-relevante thematiek;
 • het bieden van hidjaamah+(plus) sessies;
 • het verzorgen en uitgeven van publicaties zoals brochures, mini-boekjes en ander informatiemateriaal.

missie

Dyaa (ضياء) is het Arabische woord voor het schijnen van licht; een metafoor voor het verspreiden van praktische kennis, inzicht en bewustwording wat de rode draad vormt binnen het werk dat wij verrichten.

Licht is een essentieel element om tot groei te kunnen komen, maar ook om de weg richting geluk te kunnen herkennen en alle mogelijke belemmeringen te kunnen trotseren. Licht leidt tot een leven vol warmte, blijdschap, energie, maar vooral ook betere prestaties, rust en geluk.

Om tot dit punt te kunnen komen zetten wij onze kennis, kunde en ervaring in om iedere patiënte op een praktische wijze te begeleiden, behandelen, doceren en/of empoweren; hierbij staat onze godsdienst centraal. Door onze godsdienst te betrekken in ons werk streven wij naar het bevorderen van de psychische en sociaal- maatschappelijke gesteldheid van onze patiënten.

visie

Ontwikkeling (verbetering), professionaliteit (kwaliteit), en ambitie zijn de steekwoorden die Dyaa omschrijven als het gaat om ons streven. Al deze punten dienen als maatstaf voor ons handelen, maar tevens ook voor de overwegingen die wij maken ten aanzien van bijvoorbeeld beleidsontwikkeling.

Onze ambitie is om binnen 10 jaar een organisatie te worden die bekend staat om haar professionaliteit, kundigheid en betrouwbaarheid. Dit trachten wij te realiseren door binnen deze periode een besloten woongroep te realiseren én te investeren in onze werkzaamheden, diensten, medewerkers en voortdurend toezicht te houden op het proces. Als organisatie streven wij naar transparantie om het vertrouwen van de gemeenschap te winnen waarmee iedere vorm van samenwerking zal worden bevorderd.

ons team

Fatima El Hannouche
 • Oprichter
 • Bestuurslid
 • Allround hulpverlener
 • Trainer, coach & spreker
 • Schrijver
Seham Moubarak
 • Oprichter
 • Bestuurslid
 • Allround hulpverlener
 • Trainer, coach & spreker
 • Hidjaamah-therapeute
you
Selma Benchrif
 • Islamitisch hulpverlener
 • Eventmanager
you
ASSIA EL ABOUSSI
 • Islamitisch hulpverlener
 • Hoofdcoördinatrice
you
HANAN EL YAHYAUI
 • Islamitisch begeleider
 • Trainer (gebedsworkshops)
you
SABRINE NAJJA
 • Islamitisch begeleider
 • Trainer (gebedsworkshops)