WORD EEN AMBASSADEUR

Help ons met het bouwen aan stabiliteit

WORD DONATEUR

Investeer maandelijks in jouw Djannah

DONEER EENMALIG

Profiteer van de doorlopende sadaqah

DONEER JE ZAKAAT

Als organisatie zijn we zakaatgerechtigd

"Ik werd depressief, en heel eenzaam. Ik had niemand, geen familie en ook geen zusters. Ik kende genoeg zusters, maar ondanks mij kreet om hulp en acceptatie, kreeg ik dat niet. Op dat moment kwam Dyaa op mijn pad al hamdoulillah. Ik ging aan de slag met de adviezen. Ik leerde beetje bij beetje hoe ik de regie in eigen handen kon nemen. Ik kan beetje bij beetje weer houden van mijn kind en man. Ik ben dankbaar dat Dyaa op mijn pad is gekomen, hun zijn een enorme sebab geweest voor mijn en mijn gezin. Als zij er niet waren was het niet meer een kwestie of ik de weg kwijt zou raken, het was een kwestie van wanneer mijn kinderen zonder moeder zouden eindigen."
Cliëntervaring
Anoniem

OVER DYAA

WIE IS DYAA?

OVER ONS

Dyaa is een niet-gesubsidieerde en non-profit hulpverlening gevestigd in Utrecht die zich sterk maakt voor het voorkomen en verhelpen van problemen van meiden en vrouwen met een islamitische achtergrond.

Met ruim vijftien jaar ervaring binnen het werkveld, en ruime islamitische kennis en ervaring op het gebied van islamitische geloofsleer, psychologie (en diagnostiek), pedagogiek, ar-roqya ash-shar3iyyah en meer, hebben we in de periode dat we werkzaam zijn geweest met de wil en gunst van Allaah ta3aala meer dan 10.000 cliënten uit voornamelijk Nederland en België mogen behandelen, begeleiden én ondersteunen.

Met de hulpvragen die dagelijks binnenstromen is niet alleen de grote behoefte maar vooral ook de grote noodzaak bewezen voor het werk dat wij verrichten.

ONZE MISSIE

Dyaa (ضياء) is het Arabische woord voor licht (iets wat op zichzelf licht geeft zoals de zon); een metafoor voor het verspreiden van praktische kennis, inzicht en bewustwording wat de rode draad vormt binnen het werk dat wij verrichten.

Licht (kennis) is een essentieel element om tot groei te kunnen komen, maar ook om de weg richting een goed leven te kunnen herkennen en alle mogelijke belemmeringen te kunnen trotseren. Licht leidt tot een leven vol warmte, energie, maar vooral ook betere prestaties, groei en geluk.

AANLEIDING VOOR OPRICHTING

De moslimgemeenschap in Nederland heeft te kampen met allerlei problemen. Bij reguliere behandelaars krijgen religie en zingeving weinig tot geen aandacht en aan de andere kant is uit diverse onderzoeken gebleken dat de reguliere geestelijke gezondheidszorg veelal tekortschiet in de behandeling van moslimpatiënten. De behandelingen sluiten niet of nauwelijks aan bij het denken en voelen van deze patiënten, noch bij de wijze waarop zij hun leven vorm willen geven. Het gevolg is dat adviezen niet worden opgevolgd, er vroegtijdige uitval is en de behandeling nauwelijks effectief blijkt. De problematiek binnen de moslimgemeenschap en de belemmeringen binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat er een noodzaak is ontstaan voor een hulpverleningsorganisatie die in de traditie staat van het islamitische geloof.

EXPERTISE

De hulpverleners van Dyaa zijn meer dan 15 jaar werkzaam binnen het werkveld. In deze periode zijn er meer dan 10.000 cliënten uit voornamelijk Nederland en België begeleid of behandeld.

WAT ONDERSCHEID ONS VAN ANDERE ORGANISATIES?

Waarin wij ons onderscheiden van andere instellingen is dat onze werkmethode is gebaseerd op islamitische psychologie en daarmee de openbaringen van Allaah. Daarnaast zijn wij onderlegd in verschillende islamitische disciplines en hebben wij op basis van deze kennis een werk- en behandelmethode ontwikkeld om onze doelgroep op een kwalitatieve wijze vooruit te kunnen helpen. Het geloof is dus het vertrekpunt, de basis, het hoofddoel, en niet een zaak waar we alleen rekening mee houden. Verder werken we niet met reguliere labels (hier houden we wel rekening mee), maar we streven ernaar om het allerbeste uit een persoon te halen door te werken aan voornamelijk:

 • haar hart (bouwen aan 3aqiedah/iemaan  (optimistische overtuigingen)/verwerking van (traumatische)gebeurtenissen),
 • haar ziel (zelfsturing en zelfbeheersing),
 • haar intellect (mentaliteit, denkpatronen, omgaan met negatieve en zelf belemmerende gedachten),
 • en vervolgens haar gedrag (besluitvorming, karaktervorming/gedrag en daden).

ONZE FUNDAMENTEN

 • ALLAAH ALS BRON VAN INSPIRATIE

De gehele werkmethode van Dyaa is geput uit de openbaring van Allaah ta3aala, namelijk; de Qur’aan en de Sunnah. Vanuit de liefde die Hij voor ons heeft en het feit dat Hij het beste met ons voorheeft heeft Hij ons gedurende de schepping vele profeten en boodschappers gezonden; de uitleggers en praktiseerders van Zijn woord. Daarom vormen de Qur’aan en Sunnah onze hoofdbronnen voor verbetering, ontwikkeling en opvoeding; onze hoofdbron als het gaat om effectieve, preventieve en oplossingsgerichte hulpverlening. Dit is logisch want deze openbaring is afkomstig van de Schepper van de mens; Allaah ta3aala. Wie kent Zijn schepselen beter dan Hij die ze zelf geschapen heeft?

 • DE PROFEET VREDE ZIJ MET HEM ALS VOORBEELD

De Profeet vrede zij met hem is als barmhartigheid gestuurd naar een volk dat zich in een verschrikkelijke toestand bevond; onrecht en corruptie waren aan de orde van de dag. Zijn missie was om de mensen van het slechte naar het goede te (bege)leiden. Is het dan niet dat de Profeet vrede zij met hem kennis moest hebben over psychologie, effectieve communicatie en motivatie technieken (hoe de kennis over te dragen, de mensen aan te spreken en te empoweren om met zichzelf aan de slag te gaan) en opvoedkunde (hoe deze mensen te heropvoeden naar gelang het goede)? Is er een betere opvoeder dan de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam? Hij is dan ook ons ultieme voorbeeld: en daarom is elke stap die wij binnen onze organisatie zetten gebaseerd op kennis die afkomstig is van Allaah ta3aala, uitgelegd door de Profeet vrede zij met hem, en bevestigd door praktijkervaring.

 • GELOOF (POSITIEVE OVERTUIGINGEN) & GOEDE DADEN HET PAD NAAR BLIJVEND SUCCES

Iedereen wil een onbezorgd, rustig en gelukkig leven leiden, maar hoe realiseren wij dit? Allaah ta3aalaa geeft hier zelf in grote lijnen een antwoord op in de Qur’aan en zegt in een interpretatie van de betekenis: “Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven (in het wereldse) en Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te verrichten.” [Soerat an-Nahl, aayah 97]

 • VOOR ONTWIKKELING IS VERANDERING VEREIST

Willen wij op een betere wijze om te gaan met onze problemen of dat onze problematiek of deze helemaal verhelpen? Dan is het noodzakelijk om het nodige aan onszelf te sleutelen ter verbetering en ontwikkeling van onszelf. “Voorwaar, Allaah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij wat bij henzelf is veranderen.” [Soerat ar-Ra3d, aayah 11]

 • PROBLEEMAANPAK BIJ DE WORTEL

De Islaam staat voor probleemaanpak bij de wortel volgens de juiste prioriteit. Wij willen onze zusters namelijk een duurzame oplossing bieden, en niet een tijdelijke pleister op de diepe wond. Veel organisaties richten zich alleen op de hulpvraag van de patiënt, wij reconstrueren echter de gehele context zodat we tot een alomvattend behandelplan kunnen komen waarmee de weg ingeslagen kan worden richting een stabiel leven bi idhnillaah.

 • PRAKTISCH OPVOEDKUNDIGE BENADERING

Waar we te maken hebben met problemen, hebben we te maken met gedrag dat ermee te maken heeft (ertoe geleid heeft, of het probleem versterkt). Onze hulpverlening is gericht op het verbeteren en ontwikkelen van onze persoonlijkheden (ons denken, voelen en handelen), het leren omgaan met de problematiek waarmee we te kampen hebben op een wijze waarbij we rust kunnen ervaren in ons dagelijkse leven. Het bieden van duurzame oplossingen, en niet tijdelijke pleisters op een diepe wond in de vorm van symptoombestrijding. Niet elke hulpvraag dient diepgaand behandeld te worden, want soms leidt onwetendheid of onervarenheid op een bepaald gebied tot het uitblijven van een oplossing. Voor het oplossen van complexere problemen moeten mensen vaak eerst nieuwe ervaringen opdoen en daarvoor is een praktische aanpak nodig wat onze specialiteit is.

 • VOORBEELDIGE INVLOEDEN

Wanneer we het hebben over begeleiding en behandeling, hebben we het altijd over een ontmoeting tussen personen die elkaar beïnvloeden. Naar het voorbeeld van de Profeet vrede zij met hem en om deze reden vinden wij het essentieel dat onze behandelaars zelf het best mogelijke voorbeeld voor de patiënten zijn. Tijdens het opleidingstraject dat de behandelaars hebben doorlopen lag de focus op het verbeteren van henzelf in de eerste plaats; dit is namelijk ook een van de sleutels voor succesvolle hulpverlening.

 • VERTROUWELIJKHEID & OPENHEID

Bij Dyaa hoef je niet te vrezen dat jouw verhaal bij andere instellingen of personen terechtkomt. Hetgeen je met ons deelt beschouwen wij als een amaanah, een zaak die je aan ons toevertrouwt in vertrouwen en zoals een integere hulpverlening betaamt zullen wij dit vertrouwen nooit en te nimmer beschamen. Doordat onze patiënten dit ook zo ervaren is er meer plaats gemaakt voor: wederzijds begrip (hulpverlening in een vertrouwelijke sfeer); openheid (door het wegnemen van gevoelens van wantrouwen); samenwerking (onder het mom van zusterschap).

TOP 4 PROBLEMATIEK

 • Psychische problematiek
  • Depressie
  • Trauma’s
  • AHDH/ADD/ODD/ASS/Borderline etc.
 • Emotionele problematiek
  • Angsten en fobieën
  • Stemmingswisselingen
  • Agressieproblematiek
 • Sociale problematiek
  • Huwelijksproblematiek
  • Opvoedingsproblematiek
 • Mass, sihr & hasad
  • Waar roqaat zich vaak focussen op het lezen (verrichten van roqya), focussen wij ons op het behandelen van alle psychische, emotionele, fysieke en relationele implicaties van deze aandoeningen en leren wij onze cliënten om roqya bij zichzelf te verrichten, influisteringen te bestrijden, mentaal sterk te worden, over belemmeringen heen te stappen, en een stukje zelfsturing waardoor men in staat wordt gesteld een goed leven te kunnen leiden, met of zonder deze beproeving.

DIENSTENAANBOD

 • Hulpverlening (behandeling)
  • Advies (islamitisch en passend i.o.m. persoon met kennis)
  • Begeleiding (lichte problematiek; individueel en groepstraject)
  • Behandeling (multi complexe problematiek; individueel en groepstraject)
  • Bemiddeling (huwelijk)
  • Roqya-kwesties (Advies i.h.k.v. Ar-Roqya ash-Shar3iyyah – Diagnostiek & Behandeling)
 • Kennisoverdracht (preventie & nazorg)
  • Workshops (onderwerpen die ons werk raken, omgaan met depressie e.d.)
  • Trainingen (opvoeding, huwelijk, zelfsturing (emoties) e.d.)
  • Lesmodules
 • Activiteiten (preventie & identiteitsontwikkeling)
  • Weekendjes (die in het teken staan van kennis, inzicht, zusterschap en gezelligheid)
 • Online
  • Herinnering & Motivatie tot het goede
  • Facebook-groep: Steungroep Roqya voor Zusters
  • Instagram (LIVE Vraag & Antwoord)

DONEER OMWILLE VAN ALLAAH

Weet dat hetgeen je uitgeeft als sadaqah helemaal niet weg is, maar door Allaah voor jou bewaard wordt waarna Hij je ermee zal verblijden in zowel het wereldse: omdat Allaah je bezit hierdoor zegent en vermeerdert, maar ook in het hiernamaals in de vorm van ontelbare beloningen en vergemakkelijking bi-idhnih!

Bedrag

Weet dat hetgeen je uitgeeft als sadaqah helemaal niet weg is, maar door Allaah voor jou bewaard wordt waarna Hij je ermee zal verblijden in zowel het wereldse: omdat Allaah je bezit hierdoor zegent en vermeerdert, maar ook in het hiernamaals in de vorm van ontelbare beloningen!

WORD EEN VASTE DONATEUR

Word een vaste donateur en maak deel uit van een betekenisvolle samenwerking met onze islamitische hulpverlening waarbij je continu bezig bent mensen uit een diepe put te trekken. Door maandelijks te doneren, bied je niet alleen directe hulp aan hen die het nodig hebben, maar zorg je ook voor duurzame financiële stabiliteit wat essentieel is voor het bieden van kwalitatieve hulpverlening. Jij wordt je een cruciaal onderdeel van de positieve verandering die onze hulpverlening teweegbrengt in de kwetsbare lagen binnen onze ummah die deze hulp het hardst nodig hebben. Ook stel je ons in staat om nog meer cliënten nog beter te helpen en snel te reageren op noodsituaties. Word dus die essentiële schakel in het verlichten van het lijden van onze zusters en hun gezinnen en help mee bouwen aan een veerkrachtige en stabiele ummah.  Join us, make a difference!

Gelieve de IBAN goed te controleren gezien hier vaak fouten worden gemaakt.
N L 0 0 Z Z Z 6 9 4 3 6 0 2 9 0 0 0 0 S E P A

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dyaa gevestigd te Sterrenbergweg 44, 3769 BT, Soesterberg, Nederland om: een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig aan de bovenstaande opdracht. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

VOLG ONS OP INSTAGRAM

 

“Eén ummah, één lichaam…”

 

Aboe Hurayrah overlevert dat de Profeet vrede zij met hem zei:

“Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allaah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allaah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken.

[Overgeleverd door Muslim]