Aanmelden hulpverlening

OVER DYAA

WIE IS DYAA?

Dyaa is een niet-gesubsidieerde en non-profit hulpverlening gevestigd in Utrecht die zich sterk maakt voor het voorkomen en verhelpen van problemen van meiden en vrouwen met een islamitische achtergrond.

Met ruim vijftien jaar ervaring binnen het werkveld, en ruime islamitische kennis en ervaring op het gebied van islamitische geloofsleerpsychologie (en diagnostiek), pedagogiekar-roqya ash-shar3iyyah en meer, hebben we in de periode dat we werkzaam zijn geweest met de wil en gunst van Allaah ta3aala meer dan 10.000 cliënten uit voornamelijk Nederland en België mogen behandelen, begeleiden én ondersteunen.

Met de hulpvragen die dagelijks binnenstromen is niet alleen de grote behoefte maar vooral ook de grote noodzaak bewezen voor het werk dat wij verrichten.

ONZE MISSIE

Dyaa (ضياء) is het Arabische woord voor licht (iets wat op zichzelf licht geeft zoals de zon); een metafoor voor het verspreiden van praktische kennis, inzicht en bewustwording wat de rode draad vormt binnen het werk dat wij verrichten.

Licht (kennis) is een essentieel element om tot groei te kunnen komen, maar ook om de weg richting een goed leven te kunnen herkennen en alle mogelijke belemmeringen te kunnen trotseren. Licht leidt tot een leven vol warmte, energie, maar vooral ook betere prestaties, groei en geluk.

AANLEIDING VOOR OPRICHTING

De moslimgemeenschap in Nederland heeft te kampen met allerlei problemen. Bij reguliere behandelaars krijgen religie en zingeving weinig tot geen aandacht en aan de andere kant is uit diverse onderzoeken gebleken dat de reguliere geestelijke gezondheidszorg veelal tekortschiet in de behandeling van moslimpatiënten. De behandelingen sluiten niet of nauwelijks aan bij het denken en voelen van deze patiënten, noch bij de wijze waarop zij hun leven vorm willen geven. Het gevolg is dat adviezen niet worden opgevolgd, er vroegtijdige uitval is en de behandeling nauwelijks effectief blijkt.

De problematiek binnen de moslimgemeenschap en de belemmeringen binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat er een noodzaak is ontstaan voor een hulpverleningsorganisatie die in de traditie staat van het islamitische geloof.

EXPERTISE

De hulpverleners van Dyaa zijn meer dan 15 jaar werkzaam binnen het werkveld. In deze periode zijn er meer dan 10.000 cliënten uit voornamelijk Nederland en België begeleid of behandeld.

WAT ONDERSCHEID ONS VAN ANDERE ORGANISATIES?

Waarin wij ons onderscheiden van andere instellingen is dat onze werkmethode is gebaseerd op de openbaringen. Wij zijn islamitisch onderlegd in verschillende islamitische disciplines/wetenschappen en hebben vervolgens op basis van deze kennis een werk- en behandelmethode ontwikkeld om onze doelgroep op een kwalitatieve wijze vooruit te kunnen helpen. Het geloof is dus het vertrekpunt, de basis, het hoofddoel, en niet een zaak waar we alleen rekening mee houden. Verder werken we niet met reguliere labels (hier houden we wel rekening mee), maar we streven ernaar om het allerbeste uit een persoon te halen door te werken aan voornamelijk:

 • haar hart (bouwen aan 3aqiedah/iemaan  (optimistische overtuigingen)/verwerking van (traumatische)gebeurtenissen),
 • haar ziel (zelfsturing en zelfbeheersing),
 • haar intellect (mentaliteit, denkpatronen, omgaan met negatieve en zelfbelemmerende gedachten),
 • en vervolgens haar gedrag (besluitvorming, karaktervorming/gedrag en daden).

ONZE FUNDAMENTEN

 • ALLAAH ALS BRON VAN INSPIRATIE

De gehele werkmethode van Dyaa is geput uit de openbaring van Allaah ta3aala, namelijk; de Qur’aan en de Sunnah. Vanuit de liefde die Hij voor ons heeft en het feit dat Hij het beste met ons voorheeft heeft Hij ons gedurende de schepping vele profeten en boodschappers gezonden; de uitleggers en praktiseerders van Zijn woord. Daarom vormen de Qur’aan en Sunnah onze hoofdbronnen voor verbetering, ontwikkeling en opvoeding; onze hoofdbron als het gaat om effectieve, preventieve en oplossingsgerichte hulpverlening. Dit is logisch want deze openbaring is afkomstig van de Schepper van de mens; Allaah ta3aala. Wie kent Zijn schepselen beter dan Hij die ze zelf geschapen heeft?

 • DE PROFEET VREDE ZIJ MET HEM ALS VOORBEELD

De Profeet vrede zij met hem is als barmhartigheid gestuurd naar een volk dat zich in een verschrikkelijke toestand bevond. Niet alleen deden zij aan afgoderij, maar ook waren onrecht en corruptie aan de orde van de dag. Zijn missie was om de mensen van het slechte naar het goede te (bege)leiden. Is het dan niet dat de Profeet vrede zij met hem kennis moest hebben over psychologie? Communicatie en motivatie technieken (hoe de kennis over te dragen, de mensen aan te spreken en te empoweren om met zichzelf aan de slag te gaan) en opvoedkunde (hoe deze mensen te heropvoeden naar gelang het goede)? Is er een betere opvoeder dan de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam? Hij is dan ook ons ultieme voorbeeld: en daarom is elke stap die wij binnen onze organisatie zetten gebaseerd op kennis die afkomstig is van Allaah ta3aala, uitgelegd door de Profeet vrede zij met hem, en bevestigd door praktijkervaring.

 • GELOOF (POSITIEVE OVERTUIGINGEN) & GOEDE DADEN HET PAD NAAR BLIJVEND SUCCES

Iedereen wil een onbezorgd, rustig en gelukkig leven leiden, maar hoe realiseren wij dit? Allaah ta3aalaa geeft hier zelf in grote lijnen een antwoord op in de Qur’aan en zegt in een interpretatie van de betekenis: “Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven (in het wereldse) en Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te verrichten.” [Soerat an-Nahl, aayah 97]

 • VOOR ONTWIKKELING IS VERANDERING VEREIST

Willen wij op een betere wijze om te gaan met onze problemen of dat onze problematiek of deze helemaal verhelpen? Dan is het noodzakelijk om het nodige aan onszelf te sleutelen ter verbetering en ontwikkeling van onszelf. “Voorwaar, Allaah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij wat bij henzelf is veranderen.” [Soerat ar-Ra3d, aayah 11]

 • PROBLEEMAANPAK BIJ DE WORTEL

De Islaam staat voor probleemaanpak bij de wortel volgens de juiste prioriteit. Wij willen onze zusters namelijk een duurzame oplossing bieden, en niet een tijdelijke pleister op de diepe wond. Veel organisaties richten zich alleen op de hulpvraag van de patiënt, wij reconstrueren echter de gehele context zodat we tot een alomvattend behandelplan kunnen komen waarmee de weg ingeslagen kan worden richting een stabiel leven bi idhnillaah.

 • PRAKTISCH OPVOEDKUNDIGE BENADERING

Waar we te maken hebben met problemen, hebben we te maken met gedrag dat ermee te maken heeft (ertoe geleid heeft, of het probleem versterkt). Onze hulpverlening is gericht op het verbeteren en ontwikkelen van onze persoonlijkheden (ons denken, voelen en handelen), het leren omgaan met de problematiek waarmee we te kampen hebben op een wijze waarbij we rust kunnen ervaren in ons dagelijkse leven. Het bieden van duurzame oplossingen, en niet tijdelijke pleisters op een diepe wond in de vorm van symptoombestrijding. Niet elke hulpvraag dient diepgaand behandeld te worden, want soms leidt onwetendheid of onervarenheid op een bepaald gebied tot het uitblijven van een oplossing. Voor het oplossen van complexere problemen moeten mensen vaak eerst nieuwe ervaringen opdoen en daarvoor is een praktische aanpak nodig wat onze specialiteit is.

 • VOORBEELDIGE INVLOEDEN

Wanneer we het hebben over begeleiding en behandeling, hebben we het altijd over een ontmoeting tussen personen die elkaar beïnvloeden. Naar het voorbeeld van de Profeet vrede zij met hem en om deze reden vinden wij het essentieel dat onze behandelaars zelf het best mogelijke voorbeeld voor de patiënten zijn. Tijdens het opleidingstraject dat de behandelaars hebben doorlopen lag de focus op het verbeteren van henzelf in de eerste plaats; dit is namelijk ook een van de sleutels voor succesvolle hulpverlening.

 • VERTROUWELIJKHEID & OPENHEID

Bij Dyaa hoef je niet te vrezen dat jouw verhaal bij andere instellingen of personen terechtkomt. Hetgeen je met ons deelt beschouwen wij als een amaanah, een zaak die je aan ons toevertrouwt in vertrouwen en zoals een integere hulpverlening betaamt zullen wij dit vertrouwen nooit en te nimmer beschamen. Doordat onze patiënten dit ook zo ervaren is er meer plaats gemaakt voor: wederzijds begrip (hulpverlening in een vertrouwelijke sfeer); openheid (door het wegnemen van gevoelens van wantrouwen); samenwerking (onder het mom van zusterschap).

TOP 4 PROBLEMATIEK

 • Psychische problematiek
  • Depressie
  • Trauma’s
  • AHDH/ADD/ODD/ASS/Borderline etc.
 • Emotionele problematiek
  • Angsten en fobieën
  • Stemmingswisselingen
  • Agressieproblematiek
 • Sociale problematiek
  • Huwelijksproblematiek
  • Opvoedingsproblematiek
 • Mass, sihr & hasad
  • Waar roqaat zich vaak focussen op het lezen (verrichten van roqya), focussen wij ons op het leren van de mensen roqya bij zichzelf te verrichten, influisteringen te bestrijden, mentaal sterk te worden, over blokkades heen stappen want blokkades bestaan niet alleen belemmeringen, en een stukje zelfsturing waardoor men in staat wordt gesteld een goed leven te kunnen leiden, met of zonder deze beproeving.

DIENSTENAANBOD

 • Hulpverlening (behandeling)
  • Advies (islamitisch en passend i.o.m. persoon met kennis)
  • Begeleiding (lichte problematiek; individueel en groepstraject)
  • Behandeling (multi complexe problematiek; individueel en groepstraject)
  • Bemiddeling (huwelijk)
  • Roqya-kwesties (Advies i.h.k.v. Ar-Roqya ash-Shar3iyyah – Diagnostiek & Behandeling)
 • Kennisoverdracht (preventie & nazorg)
  • Workshops (onderwerpen die ons werk raken, omgaan met depressie e.d.)
  • Trainingen (opvoeding, huwelijk, zelfsturing (emoties) e.d.)
  • Lesmodules
 • Activiteiten (preventie & identiteitsontwikkeling)
  • Weekendjes (die in het teken staan van kennis, inzicht, zusterschap en gezelligheid)
 • Online
  • Herinnering & Motivatie tot het goede
  • Facebook-groep: Steungroep Roqya voor Zusters
  • Instagram (LIVE Vraag & Antwoord)

AANMELDEN

 
‘IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK MAKEN’
 

Tot nadere orde is het helaas niet mogelijk om een afspraak in te plannen voor individuele begeleiding of hulpverlening.

Op dit moment bevinden we ons met Dyaa in een cruciale en kritische periode waarbij we een knoop moeten doorhakken of we al dan niet doorgaan met onze islamitische hulpverlening. Dit is een situatie die is ontstaan door een tekort aan vrijwilligers en een maandelijks tekort aan financiële middelen wat heeft geleid tot achterstanden, kortlopende- en langlopende schulden, gecombineerd met de uitputting van alle inspanningen die we hebben verricht de afgelopen 15 jaar.

Hoe kan de situatie verholpen worden? Dit is afhankelijk van:

 1. of zich voldoende pilaren zullen aansluiten;
 2. of er voldoende sadaqaat worden binnengehaald met deze pilaren;
 3. of er voldoende vaste donateurs geworven worden via deze pilaren.

‘IK WIL OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VAN WANNEER IK EEN AFSPRAAK KAN MAKEN’

Wil je graag anoniem op de hoogte blijven van wanneer we ons weer open stellen voor afspraken (individuele begeleiding, advies & hidjaamah & diagnose) en om de aantal dagen een mooie motiverende reminder ontvangen? Join dan onze WhatsApp-community: https://chat.whatsapp.com/BvApBsZSBvnBcNWYV4EcvJ
 

✅ Geheel anoniem waarbij niemand elkaars gegevens kan inzien

🔊 Voel je vrij de uitnodiging met anderen te delen om ook deelnemer te worden van onze community in-shaa’-Allaah.
 
‘IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK MAKEN VOOR HIDJAAMAH+PLUS/ AR-ROQYA’
 
Deze dienst wordt door Seham Moubarak in haar persoonlijke praktijk aangeboden (Praktijk Moubarak):
 
1.) Provincie Utrecht, WhatsApp via: +31684827113
 

Weet dat hetgeen je uitgeeft als sadaqah helemaal niet weg is, maar door Allaah voor jou bewaard wordt waarna Hij je ermee zal verblijden in zowel het wereldse: omdat Allaah je bezit hierdoor zegent en vermeerdert, maar ook in het hiernamaals in de vorm van ontelbare beloningen!

VOLG ONS OP INSTAGRAM